Przetarg 27 kwietnia 2017

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie trzech nieruchomości niezabudowanych, wolnych od obciążeń, położonych na terenie „Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. Marcina Strzody w Rydułtowach”. Teren położony pomiędzy ul. Strzody, a granicą z miastem Radlin, którą stanowi ulica Głożyńska.

Elementy uzbrojenia terenu:

 • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie),
 • sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie),
 • sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),
 • infrastruktura telekomunikacyjna (przyłącze na terenie),
 • przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,
 • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu.

Inne udogodnienia: płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego (działalność produkcyjno-usługowa), dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości.

Przez część każdej z działek przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV, co należy uwzględnić w lokalizacji planowanej inwestycji.

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Podleśnej 6C w Rydułtowach.

 • Działka nr 3645/169 o powierzchni 0,9740 ha, ujawniona w KW nr GL1W/00058717/1; cena wywoławcza wynosi
  510 000 zł netto;
  wadium 25 500 zł; godzina przetargu: 10:00
 • Działka nr 3891/169 o powierzchni 0,3218 ha, ujawniona w KW nr GL1W/00058717/1; cena wywoławcza wynosi
  165 000 zł netto; wadium 8 500 zł; godzina przetargu: 10:30;
 • Działka nr 3892/169 o powierzchni 0,5951 ha, ujawniona w KW nr GL1W/00058717/1; cena wywoławcza wynosi
  310 000 zł netto;
  wadium 15 500 zł; godzina przetargu: 11:00.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia netto, płatną jednorazowo (plus należny podatek VAT), nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Zbywający może skorzystać z prawa odkupu w przypadku, gdy w okresie do 2 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji. Zbywającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny nabycia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie zakończy inwestycji.

Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Wadium wnosi się w kasie firmy lub przelewem na konto nr: 37 1050 1403 1000 0090 6379 5570. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w siedzibie spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o., co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Regulamin zbywania dostępny jest na stronie internetowej: www.rpp.rydultowy.pl lub w siedzibie Spółki.