Przetarg 12 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻNEJ  NA TERENIE
STREFY GOSPODARCZEJ W RYDUŁTOWACH

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, wolnej od obciążeń, położonej na terenie Strefy Gospodarczej w Rydułtowach. Obecnemu dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.
    
Elementy uzbrojenia terenu znajdujące się na terenie Strefy:
    • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW),
    • sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie Strefy),
    • sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie Strefy),
    • infrastruktura telekomunikacyjna,
    • przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,
    • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu.

Inne udogodnienia:
płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego (działalność produkcyjno-usługowa), dogodny dojazd.

Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Podleśnej 6 C w Rydułtowach.

    • Działka nr 3824/174 o powierzchni 0,1699 ha, ujawniona w KW GL1W/00070432/9; cena wywoławcza wynosi 145 000 zł netto; wadium 7 250,00 zł;

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia netto, płatną jednorazowo (plus należny podatek VAT), nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Zbywający może skorzystać z prawa odkupu w przypadku, gdy w okresie do 2 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji.
Zbywającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny nabycia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie zakończy inwestycji.
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
    
Wadium wnosi się w terminie do 11 czerwca 2019 r. w kasie firmy lub przelewem na konto nr: 37 1050 1403 1000 0090 6379 5570.  
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w siedzibie spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o., co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Regulamin zbywania dostępny jest na stronie internetowej:
www.rpp.rydultowy.pl lub w siedzibie Spółki.