OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻNYCH NA TERENIE


STREFY GOSPODARCZEJ W RYDUŁTOWACH

 

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych, wolnych od obciążeń, położonych na terenie Strefy Gospodarczej w Rydułtowach.

Elementy uzbrojenia terenu:
 

  • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW),

  • sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie),

  • sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),

  • infrastruktura telekomunikacyjna,

  • przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,

  • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu.

Inne udogodnienia:
płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego (działalność produkcyjno-usługowa), system zwolnień z podatku od nieruchomości. Nabywca każdej z nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nabywa nieodpłatnie udział ½ we własności działki nr 3826/174, która stanowi dojazd wspólny do obydwóch niżej wymienionych działek.

Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2016 r. od godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Podleśnej 6 C w Rydułtowach.
Działka nr 3822/174 o powierzchni 0,2397 ha, ujawniona w KW GL1W/00070432/9; cena wywoławcza wynosi 170 000 zł netto; wadium 8 500 zł; godzina przetargu: 13:00;
Działka nr 3823/174 o powierzchni 0,1700 ha, ujawniona w KW GL1W/00070432/9; cena wywoławcza wynosi 130 000 zł netto; wadium 6 500 zł; godzina przetargu: 13:30;

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia netto, płatną jednorazowo (plus należny podatek VAT), nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Dopuszcza się możliwość rozłożenia zapłaty na raty, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Zbywający może skorzystać z prawa odkupu w przypadku, gdy w okresie do 2 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji.

Zbywającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny nabycia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie zakończy inwestycji.

Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Wadium wnosi się w terminie do 7 grudnia 2016 r. w kasie firmy lub przelewem na konto nr: 37 1050 1403 1000 0090 6379 5570.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w siedzibie spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o., co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Regulamin zbywania dostępny jest na stronie internetowej [zapoznaj się] lub w siedzibie Spółki.